Start
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba

graparafialnaplakat

ZAPRASZAMY 
NA jedyną, wyjątkową, niepowtarzalną bo NASZĄ wspólnotową
PARAFIALNĄ
GRĘ MIEJSKĄ
U KOSTKI
22 września 2018
w ramach Festynu Osiedlowego
z okazji 90-lecia parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

START: godz. 10:00 przed kościołem

DLA KOGO? Dla Ciebie! Zbierz drużynę i ruszaj w trasę! 


PO CO? Po przygodę poznania historii naszej parafii razem ze Stasiem Kostką


JAK? Idziecie wyznaczoną trasą, wykonujecie zadania, zbieracie punkty i walczycie o
NAGRODY!!!


ZAPISY (do 9 września – liczba miejsc ograniczona):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• lider drużyny zgłasza swój zespół, podając imię i nazwisko, numer telefonu, liczbę członków swojej drużyny
• istnieje możliwość zgłoszenia indywidualnego – gdy zbierze się odpowiednia liczba osób, utworzymy drużynę

* liczba osób w drużynie: 4-6, w tym przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

REGULAMIN PARAFIALNEJ GRY MIEJSKIEJ „U KOSTKI”
§ 1. Organizator
1. Organizatorem Parafialnej Miejskiej „U Kostki” jest parafia pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra Miejska „U Kostki” odbywa się 22 września 2018 roku w Poznaniu na Winiarach w godzinach 10.00-12.00 w ramach Festynu Osiedlowego.
2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii parafii oraz jej patrona.
3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.
4. Udział w Grze jest bezpłatny.
5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z rowerów, skuterów, samochodów i innych pojazdów silnikowych.
6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
9. Przystępując do Gry, uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub lider zespołu, który musi być osobą pełnoletnią.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie Zespołu liczącego od 4 do 6 osób.
2. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.09.2018. Przy zgłoszeniu lider drużyny musi podać: imię i nazwisko, numer telefonu, liczbę członków swojej drużyny. Istnieje możliwość zgłoszenia indywidualnego – gdy zbierze się odpowiednia liczba osób, utworzymy z nich drużyny. Liczba drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. W dniu Gry o godz. 10.00 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.) przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki.
4. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.
5. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
6. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
- opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
7. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§ 4. Zwycięzcy Gry
1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.
2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów.
3. Ogłoszenie zwycięzców Gry będzie miało miejsce na zakończenie Festynu Osiedlowego.
4. Zwycięzcy Gry otrzymają nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

 

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00
Tel.: 61 823 35 87
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

 

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus